عربی سال دوم راهنمایی

عربی سال دوم راهنمایی

درس نهم-معنی لغات


الآتیآینده
أآیا
بُنَیَّتیدخترم
تَعَلُّمآموختن
تَفعَلینانجام می دهی
تَقدِرینقادر هستی
رحیممهربان
زوجَتههمسرش
طَبَقبشقاب
طُبی لَکَخوشا بحالت
صَومَعَةعبادتگاه
عادَةمعمولاً
العالَمینجهانیان
العُسرسختی
فَوقَع ما وَقَعپس شد آنچه شد
قَبِلَقبول کرد
کَبُرَتبزرگ شد
کیفَما یَشاءُهر طور بخواهد
لَِبرای...
لَناداریم
متیچه وقت
المُجتمَعجامعه
مَعبدعبادتگاه
مملوءپر
الهدوء آرامی
الوِلادةمیلاد
وَلَدَتبه دنیا آورد
الیُسرآسانی

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ساعت 21:35  توسط هستی  |